El seu objectiu és desenvolupar activitats per a fomentar l’obtenció i ús de dades d’administracions públiques i empreses.

El rector de la UPV i els presidents de MESURA i ACICOM han signat el conveni per a la creació de la càtedra.

La Universitat Politècnica de València signa un conveni amb ACICOM i MESURA per a la creació de CATEDRADES, que és la primera Càtedra Universitària impulsada per associacions no lucratives;  fins ara totes o són suportades per empreses o per les Administracions Públiques i alguna per fundacions.

La finalitat de la Càtedra CATEDRADES és la promoció i desenvolupament d’activitats enfocades a l’obtenció i ús de dades d’administracions públiques i d’empreses com a base de la seua transparència i rendició de comptes al servei d’iniciatives de transformació social i problemàtiques socials d’interés per a la ciutadania.
L’objectiu és construir un espai d’intercanvi i col·laboració tècnica orientat a la millora de l’entorn mitjançant el suport de plataformes de dades; el desenvolupament de competències bàsiques en obtenció, gestió i anàlisi de dades en general i en particular en dades generades per la ciutadania; el periodisme de dades; i el disseny d’indicadors per a les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 des de la perspectiva de la ciutadania.
Nuria Portillo, directora de la Càtedra, ha explicat que es duran a terme “activitats que donen visibilitat a les dades de diferents organitzacions, fent de nexe de confluència perquè estiguen visibles i connectades”.
El president d’ACICOM, José Ignacio Pastor, ha destacat que aquesta és la primera càtedra creada pel món associatiu. “La nostra voluntat és la gestió del coneixement obert, de manera que tota la investigació estarà al servei de la ciutadania. I exigirem també que no siguen només les administracions públiques les que publiquen la informació, sinó també el món associatiu i el de l’empresa”, ha afegit Pastor.
Per part seua, el president de MESURA, José Manuel Felisi, ha explicat que “aquesta càtedra servirà a totes aquelles associacions que volen que els compten les dades d’una altra manera per a poder prendre les seues decisions”.
Salut, sostenibilitat, comunicació i participació ciutadana Les activitats estaran centrades en temes ambientals, de salut, de sostenibilitat, de comunicació i de participació ciutadana, fomentant sempre la gestió del coneixement obert i la intel·ligència col·lectiva mitjançant la transferència de dades, informació i coneixement entre la societat civil, les entitats públiques i privades, la UPV i també l’alumnat des de l’Aprenentatge-Servei (ApS).
La Càtedra posarà a la disposició de la ciutadania dades en general i OD4D en particular, presentats de la manera més amable possible, que permeten la presa de consciència, l’anàlisi de la realitat complexa, la presa de decisions, la rendició de comptes, la col·laboració i la governança.
El desenvolupament d’aquestes activitats es durà a terme a través de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica, la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses i el Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi.

 

Et sumes al projecte?

La finalitat de la Càtedra CATEDRADES serà la promoció i desenvolupament d’activitats enfocades a l’obtenció i ús de dades d’administracions públiques i d’empreses com a base de la seua transparència i rendició de comptes al servei d’iniciatives de transformació social i problemàtiques socials d’interés per a la ciutadania, amb la finalitat de construir un espai d’intercanvi i col·laboració tècnica orientat a la millora de l’entorn mitjançant el suport de plataformes de dades, el desenvolupament de competències bàsiques en obtenció, gestió i anàlisi de dades en general i en particular en dades generades per la ciutadania (DGC) a totes les persones i en particular a les persones joves, el periodisme de dades i el disseny d’indicadors per a les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 des de la perspectiva de la ciutadania.

 

El principal objectiu és l’obtenció de DADES (conjunt de valors objectius que per si mateixos no tenen significat, amb poca rellevància o propòsit), el tractament dels quals dóna lloc a INFORMACIÓ (missatge que conté dades contextualitzades i útils, amb significat i propòsit). La combinació d’informació, experiència i valors genera CONEIXEMENT (material i immaterial), la qual cosa implica comparacions, prediccions, connexions i debat. Aquest coneixement pot utilitzar-se de manera intel·ligent per a la presa de decisions justes i equilibrades, i donar lloc a INFORMACIONS consolidades per a la millora real dels territoris i de la societat en la qual vivim. El procés que porta a l’enteniment continu de l’entorn arranca en les dades i finalitza en la saviesa, passant per la informació i el coneixement.

Sabem que les dades poden servir per a millorar les nostres vides. La pandèmia de la COVID-19 ha provocat a tots els àmbits la necessitat de disposar de dades fiables. Per això, ha d’existir diàleg entre Institucions, empreses i ciutadania perquè compartisquen les seues dades de manera transparent i segura, implantant un model de relació que supere la lògica d’apropiació excloent i que permeta disposar d’informació real i pertinent basada en dades fiables.

La implementació d’aquestes mesures contribuiria a la construcció col·lectiva d’una societat més sana i democràtica. Perquè una societat ben informada és una societat més forta i intel·ligent capaç de fer front a les adversitats.

 

Alguns dels projectes que actualment estem impulsant des de MESURA i ACICOM i que podran ser tractats també en la Càtedra CATEDRADES són:

 •  Plataforma de Dades “Albufera Junts”. Iniciativa per a millorar l’accés a la informació i afavorir la cooperació entre entitats que intervenen en l’Albufera des de la transparència. És un reconeixement generalitzat a la falta de coordinació d’aquestes entitats. L’objectiu és generar sinergies entre entitats i millorar la transparència d’aquestes.
 •   Plataforma de Dades “València per l’aire”. Ofereix dades de la contaminació de la ciutat de València en obert, i les diferents solucions que creem són necessàries per a millorar aquesta situació a la nostra ciutat. El motor que mou aquesta iniciativa és millorar la qualitat de l’aire a les ciutats europees, la qual cosa resultarà molt beneficiós per a la salut, i podria salvar la vida d’aproximadament 400000 persones d’una mort prematura.
 •  Plataforma de Dades “Apostem per tu. Addiccions al joc patològic i substàncies”. L’impacte del joc, joc en línia i apostes esportives és un problema creixent a la nostra ciutat i va de la mà del consum de substàncies. Per aquest motiu sorgeix la necessitat de crear aquesta plataforma, amb el propòsit d’ajudar en el diagnòstic sobre l’impacte de l’addicció al joc i a les substàncies.
 • Plataforma de Dades d’espai públic i mobilitat. La contaminació urbana és fonamentalment deguda a la mobilitat amb vehicles privats a motor de combustió. Les dades de la ciutat de València confirmen que la major disponibilitat de places d’aparcament genera major circulació de vehicles privats, provocant una pitjor qualitat de l’aire i majors emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. L’objectiu d’aquesta plataforma és la quantificació d’espai públic dedicat a l’estacionament privat en superfície, obtindre dades, exportables, comparables i tractables, per a poder correlacionar-los amb la contaminació a la ciutat.
 •   Plataforma de Dades “Climòmetre”. Per a comptabilitzar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. València incompleix els valors recomanats per l’OMS per a la qualitat de l’aire. La transició cap a una economia baixa en carboni a nivell local es considera cada vegada més una contribució crucial per a limitar el calfament global. La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CC) estableix mesures per a la reducció de les emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle (GEI). No obstant això, totes aquestes mesures s’han de prendre sobre dades quantitatives tractades amb rigorositat científica. Actualment, el municipi de València no compta amb quantificacions d’aquestes característiques que aborden tots els sectors d’emissió com a base per a establir polítiques i plans d’acció en matèria de CC. Per aquest motiu sorgeix la idea de crear aquesta plataforma per a millorar la qualitat de l’aire a la ciutat, mitjançant la identificació dels focus d’emissió i els seus impactes, realització de quantificacions rigoroses i la posterior publicació en obert de les dades obtingudes en portal web i xarxes socials.
 •   Plataforma de Dades d’avisos d’impacte per olor. La iniciativa sorgeix del problema que afecta algunes àrees de ciutats respecte a les males olors provinents d’abocadors i depuradores pròxims. Existeix una demanda pública de la ciutadania respecte a la molèstia generada per aquestes males olors. Aquesta plataforma pretén crear vincles entre les alertes i les dades que ajudaran a identificar processos d’olor crítica en les plantes de gestió de residus, la qual cosa marcarà el camí per a la reducció de l’impacte per olor.
 •  Plataforma de Dades “Qualitat de l’aire en interiors”. El control sobre la concentració de CO2 té dos beneficis. El primer és la reducció de la incidència en la taxa de contagi aeri de malalties com a grip, pallola, tuberculosi i ara COVID-19. Cada vegada que exhalem CO₂ a l’ambient també el fem amb els virus que es queden en l’ambient com el fum. Menys CO₂ en ambient equival a menys concentració vírica en ambient. Habitualment es parla de valors de renovació d’aire que asseguren que estem per davall de 500 ppm sobre exterior. Això equival a unes 900 ppm de llindar màxim. En aules sense ventilació els valors solen estar entre 1500 ppm i 3000 ppm segons ràtio i temps. En pandèmia, un grup d’investigadors parlen de llindars de 700 ppm. Aquests valors són indicadors de molt baixa concentració de virus o dosis no infectives en l’ambient. L’objecte d’aquest estudi és comprovar l’estat de la qualitat de l’aire a l’interior de les aules dels centres educatius per a determinar les condicions adequades de ventilació i confort i determinar les deficiències de ventilació en els diferents punts mostrejats.
 •   Observatori Ciutadà de la Comunicació Social. La ciutadania organitzada del segle XXI ha de garantir la seua independència alhora que la capacitat de col·laboració amb les administracions, exemple de governança i de Bon Govern. Hi ha estudis de comunicació i estudis de qualitat democràtica. Alguns són acadèmics i altres fets per organismes dependents de l’administració. La ciutadania ha de tindre un punt de vista propi i la digitalització permet formes de col·laboració senzilles i efectives per a generar aqueixa mirada crítica, responsable, col·lectiva i organitzada.

Així mateix, en funció dels projectes concrets realitzats per la Càtedra, podran col·laborar en aquests, altres centres, departaments i instituts.

A l’acte de la signatura del Conveni, van assistir-hi, els signants:

 • D. Francisco José Mora Mas – Sr. Rector Magnífico de la UPV
 • D. José Manuel Felisi Herrero – President de MESURA
 • D. José Ignacio Pastor Pérez – President de ACICOM
 • Dª. Nuria Portillo Poblador – Directora de la Cátedra

que van ser acompanyats per una ample ventall de persones com:

 • D. José Millet Roig – Sr. Vicerrector de Empleo y Emprendimiento
 • Dª.Silvia Terrasa Barrena – Directora de la ETSInf
 • Dª. Carmina Gil Gil – Jefa del Servicio Integrado de Empleo
 • Dª Amparo Baviera Puig – Vicedecana de Cátedras de Empresa, Empleo y Emprendimiento de FADE
 • Dª. Ángeles Calduch Losa – Subdirectora de Ordenación Académica y Alumnado de la ETSInf
 • D. Andrés Carrión García, Director Centro del Gestión de la Calidad y el Cambio
 • Da. Elena Vázquez Barrachina Directora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad
 • D. Andrés Gomis Fons – Ilm. Sr. Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
 • D. Roberto Jaramillo. Exregidor Ajuntament d eValència de Govern Obert i Ex-Diputat de Govern Obert
 • D. Diego Alvarez, Exdirector de la Càtedra d eGovern Obert. Secretaria del Departament de Belles Arts de la UPV
 • Dª. Lidia Caballero Dolz – Coordinadora de MESURA

Si vols contactar amb CATEDRADES: catedrades@upv.es 

Subscriu-te ja a la newsletter:  https://catedrades.webs.upv.es/

Instagram CATEDRADES

LINKEDIN CATEDRADES